zamknij
zdjęcie

Polityka prywatności

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Grupie Port Praski

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez spółki  powiązane kapitałowo lub organizacyjnie ze spółką Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. („Grupa Port Praski”), w tym określa podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat Państwa praw.

Ponadto dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem www.portpraski.pl  oraz użytkowników stron profilowych prowadzonych na portalach społecznościowych dla spółek z Grupy Port Praski.

W Grupie Port Praski przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskujemy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych jest dla spółek z Grupy Port Praski jednym z najważniejszych priorytetów.

W skład Grupy Port Praski wchodzą następujące spółki:

a) Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000668123;
b) Port Praski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000021118;
c) Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000481208;
d) Port Praski II Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000649390;
e) Port Praski City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03 – 711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000648674;
f) Port Praski City III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03 – 711 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000662798;
g) Port Praski City IV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000661693;
h) Port Praski Doki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03 – 711 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000649772;
i) Port Praski Doki II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000662833;
j) Port Praski Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000666745;
k) Port Praski Hotel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000654019;
l) Port Praski Media Park Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000648676;
m) Port Praski Office Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000667012;
n) Port Praski City II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000649035;
o) Port Praski Medical Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000666632;

(każda z wyżej wymienionych spółek zwana jest dalej jako „Administrator” lub „Spółka” lub „my”)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działaniami prowadzonymi przez Spółki i w związku z różnymi celami. W zależności od celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach danych działań będą miały zastosowanie  różne sposoby zbierania, jak również różne podstawy prawne przetwarzania, odbiorcy danych oraz okresy przechowywania Państwa danych osobowych.  Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady związane z  przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

I. Procesy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z następującymi działaniami prowadzonymi przez Administratora:
A) prowadzenie rekrutacji,
B) przygotowanie, zawarcie lub realizacja umów z kontrahentami,
C) realizacja monitoringu wizyjnego – dotyczy Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.,
D) realizacja zadań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji handlowych dotyczących produktów lub usług – dotyczy  Port Praski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.   oraz Port Praski II Sp. z o.o,
E) przygotowanie, zawarcie i realizacja umów z klientami, w tym w szczególności umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy przenoszącej, przyrzeczonej umowy sprzedaży – dotyczy  Port Praski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Port Praski II Sp. z o. o. oraz Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.,
F) prowadzenie postępowania  (przetargowego, konkursu ofert, w trybie zapytania ofertowego lub zapytania o cenę).

A) Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji

 W związku z prowadzeniem rekrutacji na wolne stanowiska w Spółce, Spółka będzie zbierać od kandydatów CV, a tym samym  będzie pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe.
Podanie przez Państwa danych niezbędnych w procesie rekrutacji jest warunkiem niezbędnym zatrudnienia w Spółce. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zatrudnienia w Spółce.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  – w oparciu o Państwa zgodę, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia umowy o pracę/umowy współpracy:
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych przekazanych nam przez Państwa, których przetwarzanie jest niezbędne dla celów zawarcia umowy (w tym w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę – zgodnie z przepisami kodeksu pracy);
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzonymi negocjacjami, zdarzeniami zarejestrowanymi na monitoringu wizyjnym.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) podmioty świadczące Spółce usługi doradztwa prawnego oraz zapewniające obsługę księgową oraz audytorską,
b) firma informatyczna serwisująca system informatyczny/teleinformatyczny Spółki,
c) spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjnie ze Spółką, na rzecz których Spółka świadczy usługi lub, które świadczą usługi na rzecz Spółki,
d) Pani/Pana bezpośredni doradcy (doradcy prawni, doradcy podatkowi, emerytalni, inwestycyjni, etc.), którym dane te udostępniła Spółka na Pani/Pana wyraźne życzenie,
e) organom państwowym – celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
f) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
a) przez okres rekrutacji, chyba że zostanie zawarta umowa o pracę/współpracę, wówczas przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej RODO przedstawionej w związku z zawarciem takiej umowy,
b) w przypadku monitoringu – przez okres nie przekraczający trzech miesięcy od nagrania, chyba że zostanie zarejestrowane zdarzenie związane ze szkodą lub naruszeniem przepisów prawa – wówczas znajdzie zastosowanie w pkt c),
c) w przypadku zdarzeń zarejestrowanych w systemie monitoringu związanych ze szkodą lub naruszeniem przepisów prawa, a także w przypadku roszczeń zgłoszonych w związku z negocjacjami – przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

B) Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umów z kontrahentami

W związku z zawieraniem przez Administratora umów z kontrahentami (dalej jako „Kontrahent”), Administrator będzie zbierać dane osobowe od Kontrahentów/osób reprezentujących Kontrahentów oraz dane osobowe pracowników/współpracowników Kontrahentów.

• w odniesieniu do Kontrahentów/osób reprezentujących Kontrahentów:
Administrator pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem  umowy pomiędzy Panią/Panem (ew. podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa) oraz Administratorem.
Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem (ew. podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa) oraz Spółką. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia ww. umowy.
w odniesieniu do pracowników/współpracowników Kontrahenta:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem umowy, zawartej pomiędzy podmiotem którego jest Pani/ Pan pracownikiem/współpracownikiem a Administratorem.
Państwa dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez podmiot, którego jest Pan/Pani pracownikiem/współpracownikiem.
Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
a) dane identyfikujące (np. imię i nazwisko),
b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon),
c) w przypadkach uzasadnionych charakterem umowy mogą być przetwarzane również inne dane, w tym dotyczące wykonywanego przez Panią/Pana zawodu lub prowadzonej działalności (np. związane z wpisem na listy prowadzone przez samorządy zawodowe), posiadanych uprawnień i kwalifikacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z Kontrahentem;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych pracowników/współpracowników Kontrahenta w celu umożliwienia wykonania umowy. Interes Administratora  jest uzasadniony niezbędnością uzyskania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prawidłowego zawarcia i/lub wykonania umowy, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych, w tym umożliwieniem Administratorowi kontaktu z Kontrahentem;
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Administratora lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora  na szkodę;
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora;
f) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach archiwizacji (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) organy administracji państwowej i samorządowej (inne niż wymienione w lit. i) poniżej), sądy, inne podmioty o ile wymaga tego charakter zawartej ze Spółką umowy, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych;
b) podmioty świadczące Spółce usługi doradztwa prawnego, podatkowego oraz zapewniające obsługę księgową oraz audytorską;
c) firmy informatyczne serwisujące/obsługujące system informatyczny/teleinformatyczny Spółki;
d) spółki powiązane kapitałowo/organizacyjne ze Spółką;
e) banki finansujące budowę inwestycji deweloperskich; banki realizujące płatności;
f) kancelarie notarialne, w celu przygotowania dokumentów związanych ze współpracą z osobami z tej kategorii danych;
g) bezpośredni doradcy tych osób (doradcy prawni, doradcy podatkowi, etc.), którym dane te udostępniła Spółka na wyraźne życzenie osób, których dane dotyczą;
h) Klienci Spółki lub spółek powiązanych organizacyjnie/kapitałowo ze Spółką w przypadku, gdy informacje o Kontrahentach lub zawartych przez Kontrahentów umowach ze Spółką są niezbędne dla zawarcia lub wykonywania przez Klientów umów dotyczących nabycia lokali w inwestycjach deweloperskich;
i) organy Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy terenowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwy terenowo oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, organy ochrony prawnej;
j) Kontrahenci Spółki – w związku z wykonywaniem przez Panią/Pana obowiązków na rzecz Spółki;
k) podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;
l) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
a) dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez
(i) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa,
(ii) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

C) Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją monitoringu wizyjnego

Na terenie lokali biurowych/lokali użytkowych, z których korzystają Spółki prowadzony jest monitoring wizyjny. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu i za system monitoringu jest  Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
W ramach prowadzenia monitoringu Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o. o. pozyskuje  Pani/Pana dane osobowe w związku z korzystaniem, dla celów bezpieczeństwa, z systemu monitoringu wizyjnego i jest administratorem Państwa danych osobowych.
System monitoringu wizyjnego działa w sposób ciągły i nie może zostać dezaktywowany na żądanie poszczególnych osób bez ryzyka naruszania integralności i sprawności całego systemu. Przysługują Pani/Panu jednak prawa opisane w pkt. II poniżej, w wypadku, gdyby sprzeciwiała się Pani/Pan przetwarzaniu danych z monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu zapewnienia kontroli dostępu do lokali biurowych/innych lokali użytkowych Spółki oraz dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Spółce, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa procesów i czynności wykonywanych w siedzibie Spółek z Grupy Port Praski.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi doradztwa, w tym doradztwa prawnego, ubezpieczyciele, audytorzy;
b) spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjnie ze Spółką, na rzecz których Spółka świadczy usługi lub, które świadczą usługi na rzecz Spółki;
c) inne osoby, jeżeli zdarzenie utrwalone z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego Spółki dotyczy tych osób, w tym w szczególności ich mienia;
d) bezpośredni doradcy osób, których dane dotyczą (doradcy prawni), którym dane te udostępniła Spółka na wyraźne życzenie tych osób i po wykazaniu interesu prawnego w ich pozyskaniu;
e) osoba lub firma informatyczna serwisująca system informatyczny;
f) osoba lub firma – operator systemu monitoringu wizyjnego;
g) osoba lub firma świadcząca usługę utrzymania technicznego systemu monitoringu wizyjnego;
h) organy ochrony prawnej (np. policja, prokuratura), sądy, organy egzekucyjne;
i) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od zarejestrowania i utrwalenia, a w przypadku prowadzenia postępowania, w związku z którym przetwarzane są dane wizerunkowe – po jego zakończeniu lub po wydaniu zezwolenia bądź nakazu usunięcia przez upoważniony organ władzy publicznej lub po stwierdzeniu bezprzedmiotowości bądź nieprzydatności dalszego przetwarzania danych osobowych ze względu na cel, któremu miało służyć ich przetwarzanie przez Spółkę, a w przypadku roszczeń – przez okres przedawnienia przewidziany przepisami prawa.

D) Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań marketingowych, polegających na przekazywaniu informacji handlowych dotyczących produktów lub usług

Następujące Spółki z Grupy Port Praski:  Port Praski II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Warszawie pozyskują i przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w następstwie wypełnienia przez Panią/Pana ankiety w biurze sprzedaży/formularza kontaktowego na stronie portpraski.pl i wyrażenia zainteresowania ofertą Spółek.
Administratorami danych osobowych podanych  jest:  Port Praski II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów Spółek lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do użytkowników Strony Internetowej reklamy, w tym reklamy  dopasowywanej do preferencji użytkowników Strony Internetowej. W ramach reklamy, Administratorzy przetwarzają dane osobowe w, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie sprofilowanych ofert i wyświetlanie dedykowanych wiadomości i ofert.

Więcej o wykorzystaniu plików cookies w pkt VI poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu marketingu bezpośredniego produktów Spółek;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone.
c) art. 6 ust 1 lit a) RODO –  w celu        wyświetlanie w sieci internet reklamy produktów Spółek.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) podmioty świadczące Spółkom usługi marketingu, doradztwa prawnego, podatkowego oraz zapewniające obsługę księgową oraz audytorską;
b) partnerzy biznesowi, w tym dostarczający rozwiązania technologiczne cookies i zamieszczającymi je na Stronie Internetowej; pliki cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty;
c) firmy informatyczne serwisujące/obsługujące system informatyczny/teleinformatyczny Spółek;
d) spółki powiązane kapitałowo/organizacyjne ze Spółkami;
e) podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;
f) podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w artykule 28 ust. 3 RODO;
g) notariusz,
h) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a w przypadku gdy przetwarzanie ma na celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO  – do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy.

E) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umów z klientami Spółek, w tym umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy przenoszącej, przyrzeczonej umowy sprzedaży  

W związku z zawieraniem i realizacją umów z klientami, w tym  np. umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej, umowy przenoszącej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, każda ze spółek:  Port Praski II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Port Praski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Warszawie oraz Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozyskuje dane osobowe od Klientów/osób reprezentujących Klientów lub od doradców/osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klientów i przetwarza takie dane  osobowe jako administrator danych osobowych.

• w odniesieniu do Klientów/osób reprezentujących Klientów:
Spółka pozyskuje i przetwarza Pani / Pana dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem  umowy pomiędzy Panią/Panem oraz Spółką, w tym dane podane w umowie lub w związku z zawarciem umowy, w tym:
a)   dane identyfikujące (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, w odniesieniu do Klienta również stan cywilny, ustrój majątkowy panujący w małżeństwie, numer rachunku bankowego),
b)   dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon).
• w odniesieniu do doradców/osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klientów:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem umowy, zawartej pomiędzy podmiotem którego Pani/ Pan jest doradcą/osobą uprawnioną do kontaktu a Spółką. Państwa dane osobowe są przekazywane (udostępnione) przez Klienta, którego jest Pan/Pani doradcą/osobą uprawnioną do kontaktu.
Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
a) dane identyfikujące (np. imię i nazwisko),
b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon),
c) w uzasadnionych przypadkach również inne dane, w tym dotyczące wykonywanego przez Panią/Pana zawodu lub prowadzonej działalności (np. związane z wpisem na listy prowadzone przez samorządy zawodowe), posiadanych uprawnień i kwalifikacji.

W odniesieniu do Klientów/osób reprezentujących Klienta podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem (ew. podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa) oraz Spółką. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia ww. umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – w celu umożliwienia wykonania umowy (w zakresie  danych osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klienta, w tym doradców Klientów), podstawą prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Interes Spółki jest uzasadniony niezbędnością uzyskania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prawidłowego zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej ze Spółką, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych, w tym w celu umożliwienia Spółce kontaktu z Klientem;
c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Klientów, osób reprezentujących Klientów, osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klienta, w tym doradców Klienta, jest obowiązek prawny;
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych Klienta, osób reprezentujących Klienta (w tym osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klienta lub jego doradców) jest prawnie uzasadniony interes Spółki;
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Klienta, a także osób reprezentujących Klienta (w tym osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klienta lub jego doradców) jest prawnie uzasadniony interes Spółki;
f) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu archiwizacji (w tym dla celów dowodowych), co  stanowi  realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Klienta, a także osób reprezentujących Klienta (w tym osób uprawnionych do kontaktu ze strony Klienta lub jego doradców) jest prawnie uzasadniony interes Spółki.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) organy administracji państwowej i samorządowej (inne niż wymienione w lit. i) poniżej, sądy, inne podmioty o ile wymaga tego charakter zawartej ze Spółką umowy, w związku z którą następuje przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych;
b) podmioty świadczące Spółce usługi marketingu, doradztwa prawnego, podatkowego oraz zapewniające obsługę księgową oraz audytorską;
c) firmy informatyczne serwisujące/obsługujące system informatyczny/teleinformatyczny Spółki;
d) spółki powiązane kapitałowo/organizacyjne ze Spółką;
e) banki  prowadzące indywidualne mieszkaniowe rachunki powiernicze dla tych inwestycji; banki realizujące płatności,
f) kancelarie notarialne, w celu przygotowania dokumentów związanych ze współpracą z osobami z tej kategorii danych;
g) bezpośredni doradcy osób, których dane dotyczą (doradcy prawni, doradcy podatkowi, etc.), którym dane te udostępniła Spółka na wyraźne życzenie osób, których dane dotyczą;
h) podmioty zapewniające realizację inwestycji deweloperskiej, w tym generalny wykonawca i podwykonawcy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Klientem a Spółką;
i) organy Krajowej Administracji Skarbowej,  organy ochrony prawnej;
j) podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;
k) podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w artykule 28 ust. 3 RODO
l) zarządcy nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa powstała w ramach inwestycji, gestorzy mediów,
m) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji czynności podejmowanych przed zawarciem umowy lub zgłoszenia przez Panią/Pana rezygnacji z nabycia produktu lub produktów Spółki, a w przypadku zawarcia umowy  przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez:
(i) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym wykonania obowiązku archiwizacji,
(ii) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

F) Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania (przetargowego, konkursu ofert, zapytania ofertowego, zapytania o cenę)

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w związku z prowadzeniem postępowania (przetargowego, konkursu ofert, zapytania ofertowego, zapytania o cenę), mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dostawcy lub usługodawcy (dalej Postępowanie).
Spółka informuje o wszelkich sposobach w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych, w odniesieniu do:
a) osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, składających oferty w Postępowaniu;
b) przedstawicieli, pełnomocników lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, składających oferty w Postępowaniu (podmioty składające oferty w Postępowaniu zwane będą dalej „Oferentami”);
c) pracowników, współpracowników Oferentów.

W związku z prowadzeniem Postępowania możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne;
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL);
c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu;
d) stanowisko zajmowane przez Panią/Pana lub pełnioną funkcję;
e) posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub uprawnienia;
f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne, niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer rachunku bankowego), tytuł zawodowy, wykształcenie, przynależność do samorządu zawodowego.

Możemy także pozyskiwać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych w trakcie Postępowania. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

W odniesieniu do pracowników, współpracowników Oferentów (których dane przekazane zostały niebezpośrednio) informujemy co następuje: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez Oferenta, którego jest Pani/Pan pracownikiem/ współpracownikiem.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje w przypadku pracowników/współpracowników Oferenta wyłącznie dane konieczne do realizacji i przeprowadzenia Postępowania, w tym niezbędne do kontaktu z Oferentem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym prawidłowego przeprowadzenia Postępowania przez Spółkę. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Postępowaniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

• w odniesieniu do Oferentów – osób fizycznych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  w celu  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Spółkę. Takimi uzasadnionymi interesami są:
(i) realizacja i przeprowadzenie Postępowania,
(ii) weryfikacja złożonych ofert w Postępowaniu oraz umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami;
(iii) weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych Postępowaniach (tworzenie bazy dostawców);
(iv) weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach;
(v) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego;
(vi) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę, prowadzącą Postępowanie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.
c) art. 6 ust.1 lit a) RODO – to jest na podstawie Państwa zgody w odniesieniu do Państwa danych przetwarzanych w ramach bazy dostawców dla celów przyszłych Postępowań .
• w odniesieniu do osób reprezentujących Oferentów (w tym przedstawicieli osób fizycznych, osób reprezentujących Oferentów, będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej), pracowników i współpracowników Oferentów:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Spółkę. Takimi uzasadnionymi interesami są:
(i) realizacja i przeprowadzenie Postępowania,
(ii) weryfikacja złożonych ofert w Postępowaniu oraz umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami;
(iii) weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania informacji w innych Postępowaniach (tworzenie bazy dostawców);
(iv) weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach;
(v) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego;
(vi) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę, prowadzącą Postępowanie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
a) podmioty świadczące Spółce usługi doradztwa prawnego, podatkowego oraz zapewniające obsługę księgową oraz audytorską;
b) firmy informatyczne serwisujące/obsługujące system informatyczny/ teleinformatyczny Spółki;
c) spółki powiązane kapitałowo i/lub organizacyjnie ze Spółką,
d) jeśli Spółka prowadzi Postępowanie na rzecz innego podmiotu, odbiorcą może być również ten podmiot (np. właściciel nieruchomości, na której będą realizowane roboty budowlane);
e) banki finansujące budowę inwestycji, banki realizujące przelewy;
f) bezpośredni doradcy tych osób (doradcy prawni, doradcy podatkowi, etc.), którym dane te udostępniła Spółka na wyraźne życzenie osób, których dane dotyczą;
g) podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji ofert;
h) podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;
i) inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Spółce: dla celów obsługi Postępowania – aż do jego zakończenia, dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń, dla pozostałych celów, w tym w szczególności audytu wewnętrznego, tworzenia bazy dostawców, itd. dokumentacja będzie przechowywana przez 5 lat od zakończenia Postępowania.
b) W przypadku gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach bazy dostawców dla celów przyszłych Postępowań możecie Państwo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie w bazie klientów.

II. Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO (w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. Czy będziemy przekazywać Pani / Pana dane osobowe do państwa trzeciego (spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji gdy w ramach systemu informatycznego Spółki przekazanie lub przetwarzanie danych osobowych odbywać się może na terenie Wielkiej Brytanii, wyłącznie w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii (w tym w szczególności decyzji z 28 czerwca 2021 r. (decyzja o sygn. C(2021) 4800 final wydanej na podstawie RODO oraz decyzji o sygn. C(2021) 4801 final, na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680) lub na podstawie kolejnych decyzji lub innych adekwatnych w danym czasie rozstrzygnięć stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii.
Informacje na temat poziomu ochrony danych osobowych na terenie Wielkiej Brytanii są opublikowane na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/535/2509.

IV. Czy Spółka będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec Pani/Pana decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)?

Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

V. Social media

Spółka pod firmą Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi dla spółek z Grupy Port Praski następujące strony profilowe na portalach społecznościowych (social media):
– Facebook: https://www.facebook.com/PortPraskiInwestycje;
– Instagram: https://www.instagram.com/portpraski/;
– Youtube: https://www.youtube.com/@portpraski2371/about;
– Linkedin: https://pl.linkedin.com/company/port-praski;

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo nasze strony profilowe na takich portalach, bądź wchodzą Państwo w interakcje z naszymi stronami profilowymi (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Gromadzimy dane dotyczące Państwa aktywności na naszych stronach profilowych, w tym polubień, przesyłanych nam przez Państwa wiadomości, treści zamieszczanych na takich stronach komentarzy i postów. Jako użytkownicy platform social media, zarówno my jak i Państwo, jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach danego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach prowadzonych przez nas stron profilowych  w kanałach social media będziemy przetwarzać przez okres funkcjonowania naszej strony profilowej (konta) na danym portalu społecznościowym, chyba, że wcześniej zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub usuną je Państwo samodzielnie. Zwracamy także Państwa uwagę, że jako użytkownik danego portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem na takim portalu i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami właściwego portalu.

VI. Pliki cookies i logi systemowe

Co to są pliki cookies i w jakim celu ich używamy?
Spółka pod firmą Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może używać na  stronie dostępnej pod adresem portpraski.pl („Strona Internetowa”)  tzw. cookies tj. małych plików tekstowych wysyłanych do  urządzenia końcowego użytkownika strony internetowej (komputer, telefon, laptop, tablet itp.) i przechowywanych na takim urządzeniu, które pozwalają zidentyfikować to urządzenie oraz zapamiętują informacje na temat wizyty użytkownika na danej stronie. Pozwala to odpowiednio dopasować stronę internetową do indywidualnych preferencji użytkownika i w ten sposób przyspieszyć czas wyszukiwania informacji.

Na  Stronie Internetowej pliki cookies wykorzystywane są do:
(i) analizowania ruchu na Stronie Internetowej oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i     zawartości;
(ii) prawidłowego działania optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej,
(iii) w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej, do wyświetlania w sieci internet reklamy produktów Spółek

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:

a) Niezbędne
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji Strony Internetowej, Strona Internetowa bez nich nie będzie działać w zamierzony sposób. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

b) Funkcjonalne
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości Strony Internetowej na platformach mediów społecznościowych,  zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

c) Analityczne
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy  wchodzą w interakcję z Stroną Internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać  informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń,  źródle ruchu itp.

d) Wydajnościowe
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności Strony Internetowej, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla  użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową.

e) Reklamowe
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Użytkownik Strony Internetowej może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w szczególności poprzez wykorzystanie dostępnych ustawień z pozycji banera cookies.

Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych użytkowników Strony Internetowej  zebranych za pośrednictwem plików cookies,  odbywa się na podstawie zgody użytkownika Strony Internetowej na wykorzystanie plików cookies do takich działań.

Ponadto Spółka korzysta z plików cookies w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest  zapewnianie prawidłowego działania Strony Internetowej. Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych użytkowników Strony Internetowej zebranych za pośrednictwem plików cookies,  odbywa się natomiast na podstawie Państwa zgody  na wykorzystanie plików cookies do takich działań.

Czy można wyłączyć lub zmienić ustawienia plików cookies i jak to zrobić?
Użytkownicy Strony Internetowej  mogą w dowolnej chwili wykasować pliki cookies zapisane na ich urządzeniach końcowych i w ten sposób zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi. Użytkownik Strony Internetowej może  wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody, cofnąć ją lub zarządzać ustawieniami w zakresie plików cookies klikając

 

Ponadto można dokonać zmian w ustawieniach aktualnie używanej przeglądarki internetowej, w tym zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymacie Państwo plik typu cookie zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies;
4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego powinny być dostępne w instrukcji obsługi telefonu.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookies, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Logi systemowe
Dodatkowo podczas Państwa wizyty na naszej stronie, serwery z których korzystamy mogą automatycznie zapisywać tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, itp.

VII. W jaki sposób może Pani/Pan korzystać ze swoich praw?

Żądania, oświadczenia należy kierować pisemnie na adres siedziby Spółki,  pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@portpraski.pl  lub telefonicznie: 22 288 50 00.

VIII. Zmiana zasad przetwarzania danych osobowych

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane, nie tylko ze względu na zmiany regulacji prawnych, ale także na skutek zmian okoliczności faktycznych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w niniejszym dokumencie, który niezwłocznie zaktualizujemy przez opublikowanie na naszej Stronie Internetowej.

W SPRAWIE
OFERTY PROSIMY
O KONTAKT
    Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Port Praski Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz Port Praski Il Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

    W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę, a także skorzystać z innych przysługujących praw wobec danych osobowych.

    Więcej informacji na temat Pani/Pana praw oraz tego jak Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.